[LS-200] Open SSH for LS220 and LS440

Đầu tiên hãy tải Acp COmander GU về

Buffalo Linkstation ACP Commander GUI

 

Sau đó chạy file bạn vừa tải về bằng quyền admin (nhớ tắt tường lửa và phần mềm diệt virus đi nhé):

Bạn điền Pass của NAS vào ô Admin Password:
Sau đó copy các dòng lệnh sau (từng dòng một nhé) dán vào ô Comamand và nhấn Go:

chmod 0755 /etc/init.d/sshd.sh

# Thay thế “newrootpass” bằng pass bạn muốn đặt và đây sẽ là mật khẩu gốc cho NAS của bạn.
(echo newrootpass;echo newrootpass)|passwd

sed -i ‘s/#Port 22/Port 22/g’ /etc/sshd_config
sed -i ‘s/#Protocol 2/Protocol 2/g’ /etc/sshd_config
sed -i ‘s/#PermitRootLogin yes/PermitRootLogin yes/g’ /etc/sshd_config
sed -i ‘s/#StrictModes yes/StrictModes yes/g’ /etc/sshd_config
sed -i ‘s/\/usr\/lib\/sftp-server/\/usr\/local\/libexec\/sftp-server/g’ /etc/sshd_config
sed -i ‘s/”${SUPPORT_SFTP}” = “0”/”${SUPPORT_SFTP}” = “1”/g’ /etc/init.d/sshd.sh

/etc/init.d/sshd.sh restart

Vậy là xong, ssh của NAS đã được mở.

Bạn down Putty: http://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.67/x86/putty.exe

Chạy chương trình và nhập IP của NAS vào ô Hostname (VD: 192.168.16.5) nhấn open.
Thực hiện kết nối vào NAS với username là root và password là rootpass bạn đã đặt ở trên.
Khi kết nối thành công sẽ có dòng root@__(__ là model NAS của bạn).