Ref: https://forum.xtdv.group/thread_101__huong_dan_cai_dat_aria2_va_aria2c_remote_control_de_download_direct_link_tren_nas

Pre-requisite:

 1. Open SSH
 2. Install IPKG

Install Aria2:

 1. Update Ipkg and install aria2
  • ipkg update

   ipkg install aria2

 2. Create folder aria2 in /opt/etc
  • mkdir /opt/etc/aria2

 3. Create a config file
  • nano /opt/etc/aria2/aria2.conf

 4. Copy code below to your file then Save it.
  • #!/bin/sh

   RETVAL=0

   case “$1” in
   start)
   echo -n “Starting aria2c daemon: ”
   umask 0000
   /opt/bin/aria2c –conf-path=/opt/etc/aria2/aria2.conf
   RETVAL=$?
   echo
   ;;
   stop)
   echo -n “Shutting down aria2c daemon: ”
   /usr/bin/killall aria2c
   RETVAL=$?
   echo
   ;;
   restart)
   stop
   sleep 3
   start
   ;;
   *)
   echo $”Usage: $0 {start|stop|restart}”
   RETVAL=1
   esac

   exit $RETVAL

Create configuration to let aria2 run when NAS start

 1. Create a aria2 config to setup aria2 run when NAS start.
  • nano /opt/etc/init.d/S90aria2

 2. Copy content below to file:
  • #!/bin/sh

   RETVAL=0

   case “$1” in
   start)
   echo -n “Starting aria2c daemon: ”
   umask 0000
   /opt/bin/aria2c –conf-path=/opt/etc/aria2/aria2.conf
   RETVAL=$?
   echo
   ;;
   stop)
   echo -n “Shutting down aria2c daemon: ”
   /usr/bin/killall aria2c
   RETVAL=$?
   echo
   ;;
   restart)
   stop
   sleep 3
   start
   ;;
   *)
   echo $”Usage: $0 {start|stop|restart}”
   RETVAL=1
   esac

   exit $RETVAL

 3. Set write permission
  • chmod 755 /opt/etc/init.d/S90aria2

 4. Reboot:
  • reboot

 5. Check if Aria2 is running:
  • /opt/etc/init.d/S90aria2 start

  • ps | grep aria2

Consider, when you change something of your /opt/etc/aria2/aria2.conf file you must enter a:

/opt/etc/init.d/S90aria2 restart

 

Pre-requisite:

Use putty root to log into your NAS.

Do following commands:

cd /tmp
wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs05q3armel/cross/stable/teraprov2-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
sh ./teraprov2-bootstrap_1.2-7_arm.xsh

Install nano to edit file.

ipkg install nano

Edit ipkg.conf file to add more source:

 • Edit file
  • nano /opt/etc/ipkg.conf

 • Add line below
  • src cs08q1 http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/stable/

Ctrl + X   Y then Enter to save your change.

After that run

ipkg update

 

Note:

In case you don\’t use array configuration and lost your Optware configuration after reboot, please

1) Reinstall the ipkg

2) mv /mnt/array1/.optware /mnt/disk1

3) adapt /etc/init.d/rc.optware by replacing ‘array1’ with ‘disk1’

4) Reboot. )

Open SSH:

Follow steps in link below to open SSH:

[LS-200] Mở SSH cho LS220 và LS440

Install Transmission:

Use Putty root to login to your NAS.

Run commands below:

NAS is running RAID array

cd /tmp ; wget download.nas-hilfe.de/oxygenacht/transmission2.84_array1.tar.gz

NAS is single disk

cd /tmp ; wget download.nas-hilfe.de/oxygenacht/transmission2.92_disk1.tar.gz

Then run commands below in order:

tar xvfz transmission* -C /

/etc/rc.d/extensions.d/S95_transmission.sh

Done!

Now Transmission will be hosted in port 9091: Ex: http://<your NAS ip>:9091

Acc Login:

 • Id: Transmission
 • Pass: Transmission

Đầu tiên hãy tải Acp COmander GU về

Buffalo Linkstation ACP Commander GUI

 

Sau đó chạy file bạn vừa tải về bằng quyền admin (nhớ tắt tường lửa và phần mềm diệt virus đi nhé):

Bạn điền Pass của NAS vào ô Admin Password:
Sau đó copy các dòng lệnh sau (từng dòng một nhé) dán vào ô Comamand và nhấn Go:

chmod 0755 /etc/init.d/sshd.sh

# Thay thế “newrootpass” bằng pass bạn muốn đặt và đây sẽ là mật khẩu gốc cho NAS của bạn.
(echo newrootpass;echo newrootpass)|passwd

sed -i ‘s/#Port 22/Port 22/g’ /etc/sshd_config
sed -i ‘s/#Protocol 2/Protocol 2/g’ /etc/sshd_config
sed -i ‘s/#PermitRootLogin yes/PermitRootLogin yes/g’ /etc/sshd_config
sed -i ‘s/#StrictModes yes/StrictModes yes/g’ /etc/sshd_config
sed -i ‘s/\/usr\/lib\/sftp-server/\/usr\/local\/libexec\/sftp-server/g’ /etc/sshd_config
sed -i ‘s/”${SUPPORT_SFTP}” = “0”/”${SUPPORT_SFTP}” = “1”/g’ /etc/init.d/sshd.sh

/etc/init.d/sshd.sh restart

Vậy là xong, ssh của NAS đã được mở.

Bạn down Putty: http://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.67/x86/putty.exe

Chạy chương trình và nhập IP của NAS vào ô Hostname (VD: 192.168.16.5) nhấn open.
Thực hiện kết nối vào NAS với username là root và password là rootpass bạn đã đặt ở trên.
Khi kết nối thành công sẽ có dòng root@__(__ là model NAS của bạn).